บจก.ไอเชียงราย (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ : 21/00869) ขอแจ้งลูกค้าทราบเงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงินค่าทัวร์ ดังนี้

เงื่อนไขการจองทัวร์: Tour Policy

เมื่อตกลงเดินทางกับทางบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระเงินค่าจองทัวร์ / ค่าทัวร์ ตามเงื่อนไขโดยโอนเข้าบีญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ จากนั้นรบกวนท่านอีเมล์ใบโอนเงินพร้อมระบุเบอร์โทรติดต่อ, แฟกซ์, อีเมล์ มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน

เมื่อออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากลูกค้างดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าจอง/ค่าทัวร์ทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 วันขึ้นไป เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7–14 วันก่อนเดินทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50–70% ของราคาทัวร์ หรือขั้นต่ำตามราคาที่บริษัทแจ้ง
4. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 1–6 วัน ก่อนเดินทาง ไม่มีการคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิกการเดินทางสำหรับทัวร์ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปีใหม่ วันหยุดต่อเนื่อง ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วน ทุกกรณี
กรณีทัวร์ต่างประเทศ หากลูกค้าถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

วิธีการจองทัวร์: Tour Booking

วิธีที่ 1
ส่งอีเมล์ถึง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (หนุ่ย ไอเชียงราย) แจ้งการจองทัวร์หรือสอบถามเช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ เมื่อได้รับอีเมล์แล้วจะติดต่อกลับทันที

วิธีที่ 2
โทร.สายด่วนจองทัวร์ 081-8854644 (หนุ่ย ไอเชียงราย) เพื่อจองทัวร์หรือเช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนชับ

วิธีการชำระเงิน : Payment
1. ชำระเป็นเงินสดที่บริษัท
บริษัท ไอเชียงราย จำกัด
เลขที่ 185/8 หมู่บ้านอุษาสิริศูนย์ราชการ ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
คลิ๊กดาวน์โหลดแผนที่บริษัทไอเชียงราย

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

2. วิธีการชําระเงินผ่านช่องทางธนาคาร
ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด
ประเภท: บัญชีออมทรัพย์
สาขา: บ้านดู่
บัญชีเลขที่: 984-0-05540-5

หลังจากที่ท่านโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาอีเมล์สำเนาใบ Pay-in (ใบโอนเงิน) พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล โปรแกรมท่องเที่ยว วันเดินทาง จำนวนผู้ที่เดินทาง และ หมายเลขโทรศัพท์ของท่านมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ: ค่าบริการไม่รวม 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และ 3% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)